Program „Zrównoważony Rozwój Regionu Puszczy Białowieskiej”

 

Puszcza Białowieska jest obiektem przyrodniczym o szczególnym znaczeniu dla Polski i Europy. Musi być chroniona w najszerszym możliwym zakresie. Obowiązek taki ciąży na organach państwa i samorządach lokalnych. Aby skuteczna ochrona Puszczy Białowieskiej była możliwa, niezbędna jest trwała przebudowa warunków gospodarczych i społecznych w tym regionie – w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Tylko dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu, stworzeniu racjonalnych zasad i warunków funkcjonowania w sferze przyrodniczej, gospodarczej
i społecznej można zapewnić Puszczy Białowieskiej skuteczną ochronę i zyskać akceptację dla tejże ochrony ze strony wszystkich partnerów, w tym środowisk ekologicznych i społeczności lokalnych.

 

Program „Zrównoważony Rozwój Regionu Puszczy Białowieskiej”, sygnowany przez podlaskich parlamentarzystów: Roberta Tyszkiewicza i Włodzimierza Cimoszewicza,  służyć ma osiągnięciu tych właśnie celów.

 

Program ten ma być jednym z priorytetów unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej w nowej perspektywie finansowej (lata 2014-2020); będzie finansowany z funduszy europejskich. Wg naszej propozycji na realizację programu musi zostać przeznaczonych kilkadziesiąt milionów euro.

 

Cele programu:

  • - rozwój cywilizacyjny terenów położonych na obszarze Regionu Puszczy Białowieskiej oraz przebudowa warunków społeczno-gospodarczych w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP)
  • - poprawa i zabezpieczenie stanu środowiska oraz prowadzenie czynnej i konserwatorskiej ochrony przyrody – w tym podniesienie standardów ochrony Puszczy Białowieskiej
  • - doprowadzenie do zmian w strukturze zatrudnienia ludności zamieszkującej region przez rozwinięcie sektora turystycznego, usługowego i przetwórczego

 

Beneficjentami programu będzie 10 jednostek samorządu terytorialnego leżących w Regionie Puszczy Białowieskiej (administracyjnie pokrywa się on z granicami powiatu hajnowskiego): powiat hajnowski, gminy: Białowieża, Hajnówka, Hajnówka miasto, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi i instytucjami publicznymi.

 

OKRES REALIZACJI: lata 2011 –2020;

  • lata 2011-2013 – przygotowanie dokumentacyjno-techniczne
  • lata 2014-2020 – wdrożenie i realizacja; program: Rozwój Polski Wschodniej.

 

DZIAŁANIA, które będą mogły być finansowane w ramach programu:

  • - dostosowanie Regionu Puszczy Białowieskiej do wymogów ochrony środowiska: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii,
  • - wsparcie inwestycji (w tym przygotowanie terenów pod inwestycje) o charakterze turystycznym, uzdrowiskowym, usługowym i przetwórczym,
  • - rozwój infrastruktury komunikacyjnej,
  • - rozwój nowoczesnej infrastruktury społecznej,
  • - wsparcie projektów naukowo-edukacyjnych i promocyjnych

 

 

Działania podjęte przez parlamentarzystów: Roberta Tyszkiewicza i Włodzimierza Cimoszewicza na rzecz realizacji projektu - kalendarium:

 

- 5 kwiecień 2011 r.: konferencja prasowa w Białymstoku: parlamentarzyści w obecności ekspertów współpracujących przy tworzeniu programu ogłaszają publicznie swoją inicjatywę Eksperci zaproszeni do współpracy: Grzegorz Orłowski – specjalista z zakresu funduszy europejskich, członek Komitetu Monitorującego Woj. Podlaskiego; Włodzimierz Pietroczuk – starosta hajnowski; Adam Sieńko – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

- 19 kwiecień 2011 r.: spotkania konsultacyjne w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

Pierwsze – z samorządowcami powiatu hajnowskiego (obecni przedstawiciele wszystkich hajnowskich gmin poza Narewką), którzy akceptują pomysł parlamentarzystów, jednocześnie zgłaszając swoje uwagi do założeń programu.

Drugie spotkanie – z organizacjami ekologocznymi: z sześciu zaproszonych na spotkanie przychodzą prezesi dwóch organizacji: Krzysztof Wolfram z Fundacji „Zielona Płuca Polski” oraz Andrzej Demianowicz z Fundacji Ekonomistów Środowiska. Obaj deklarują współpracę podczas prac nad programem zaproponowanym przez parlamentarzystów.

Następnego dnia biura parlamentarzystów nawiązują kontakt mailowy z przedstawicielami dwóch kolejnych organizacji ekologicznych: Adamem Bohdanem z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Januszem Korbelem z Towarzystwa Ochrony Krajobrazu. Zostają im przekazane materiały z opisem programu. Pan Janusz Korbel ocenia pomysł pozytywnie, zgłasza uwagi i deklaruje swoją pomoc.

- 9 maj 2011 r.: spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Lasów Państwowych i dyrekcją Białowieskiego Parku Narodowego

- 13 maj 2011 r.: spotkanie samorządówców hajnowskich z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską w Białowieży: pani minister zadeklarowała wsparcie dla programu "Zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej". Szeroka relacja tutaj:

http://roberttyszkiewicz.pl/aktualnosci/10-aktualnosci/424-minister-elzbieta-bienkowska-bede-wspierac-program-rozwoju-regionu-puszczy-bialowieskiej

- czerwiec 2011 r.: instytucjonalną obsługę projektu przejął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z prezesem Adamem Sieńką na czele. Do 24 czerwca hajnowskie samorządy mają czas na zgłaszanie swoich projektów do programu

- 21 czerwiec 2011 r.: na spotkanie w Białowieży przedstawiciel Ministra Środowiska oficjalnie poinformował, że inicjatywa prowadzenia dalszych rozmów resortu środowisk na temat poszerzenia parku "jest spójna z propozycjami zgłoszonymi w ostatnim czasie przez niezależnego senatora Włodzimierza Cimoszewicza i posła PO Roberta Tyszkiewicza, którzy ogłosili pomysł projektu "Zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej" w ramach kontynuacji po roku 2013 programu "Rozwój Polski Wschodniej", przeznaczonego dla pięciu najbiedniejszych polskich regionów." (wg PAP)

Informujemy w związku z tym, że oba programy - program parlamentarzystów oraz program resortu - są ze sobą spójne i wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu mogą być realizowane równolegle.

- 4 lipiec 2011 r. - kolejne spotkanie parlamentarzystów i prezesa WFOŚi GW w Białymstoku Adama Sieńko z samorządowcami hajnowskimi. Tym razem rozmawiano o konkretach. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało bowiem, że jeszcze w tym roku jest w stanie przekazać gminom kilka milionów złotych na przygotowanie inwestycji - pod warunkiem, że złożą one wnioski dotyczące konkretnych porpozycji, istotnych dla rozwoju powiatu hajnowskiego.

Szczegółowa relacja - tutaj: http://roberttyszkiewicz.pl/aktualnosci/10-aktualnosci/442-kleszczele4lipca2011

- sierpień 2011 r. - wnioski samorządów hajnowskich trafiają do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam muszą przejść weryfikację, aby trafić do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i tam czekać na decyzję ministerstwa w sprawie przyznania im pieniędzy z rzerwy budżetu państwa.

- połowa sierpnia 2011 r. - wnioski zostają złożone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- wrzesień 2011 r. - wnioski z pozytywną opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zostają przekazane do Ministerstwa Finansów.

- marzec 2012  r. - poseł Robert Tyszkiewicz rozpoczyna rozmowy z Pania Iwoną Wnedel, wiceministrem rozowju regionalnego, która odpowiada za przygotowanie programu Rzwój Polski Wschodniej na nową perspektywę Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczą wprowadzenia Zrównoważonego Programu Rozwoju Puszczy Białowieskiej jako priorytetu do programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020. W kwietniu 2012 r. odbywa się w MRR pierwsze spotkanie na ten temat z ekspertami z woj. podlaskiego, pracującymi nad programem Puszcza. Jednocześnie wciąż nie ma decyzji MInisterstwa Finansów odnośnie sfinansowania projektów samorządów hajnowskich - ze względu na trudną sytuację finansową w Unii Europejskiej i groźbę kryzysu spowodowanego ewentualnym wyjściem Grecji ze strefy euro, Minister Finansów Jacek Rostowski wstrzymał wszystkie wypłaty z rezerw budżetowych ministerstw - a własnie z rezerwy MRR-u mają być sfinansowane projekty hajnowskich samorządów.