Interwencja w sprawie Henryka i Haliny Wilk

 

Białystok, dnia 22 kwietnia 2008 r.

Biuro Poselskie
Roberta Tyszkiewicza
Posła na Sejm RP
15-440 Białystok

Sz.P
Dyrektor Lucyna Maciorowska

Administracja Domów Mieszkalnych
"ADM POŁUDNIE" Sp.z.o.o.

ul. Świętojańska 24
15-277 Białystok

Interwencja poselska

Działając na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199 z póź., zm.), zwracam się do Pani Dyrektor z interwencją w sprawie zgłoszonej mi przez mieszkankę Białegostoku Halinę Wilk. Wspomniana powyżej osoba zwróciła się z prośbą o udzielenie niezbędnej pomocy odnośnie dokonanego w związku z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7/2008 z dnia 20.02.2008 r. wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego (pomieszczenie gospodarcze tj. pokój o powierzchni 13 m.², po byłej suszarni), znajdującego się w klatce II na IV piętrze, budynku przy ul. Skłodowskiej 7 w Białymstoku. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że Państwo Helena i Henryk Wilk są właścicielami mieszkania nr 18 położonego w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 7 w Białymstoku. Od 45 lat tj. od chwili oddania budynku do użytku pomieszczenie przedmiotowej suszarni stało bezużyteczne. Za to pomieszczenie nikt nigdy nie uiszczał żadnych kosztów utrzymania. Wiadomym jest mi także to, iż Wspólnota Mieszkaniowa w dniu 5 listopada 2002 r. anulowała uchwałę nr 6/98 w sprawie przyznania tego pomieszczenia Panu Łapińskiemu, z tego powodu, że nie opłacał on czynszu i wcale nie korzystał z tego pomieszczenia. Następnie Wspólnota Mieszkaniowa za odpłatnością pomieszczenie suszarni przyznała na cele gospodarcze Henrykowi Wilkowi. Uchwała została podpisana przez wszystkich właścicieli mieszkań z wyjątkiem Pana Łapińskiego. W dniu 01.04.2003 r. Państwo Wilk podpisali umowę najmu na to pomieszczenie i na tej podstawie przejęli ten lokal. Od wspomnianej daty najemcy bez żadnych zwłok opłacają czynsz, a także korzystają do dnia dzisiejszego z opisywanego lokalu w sposób prawidłowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony innych mieszkańców. Dnia 21 lutego 2008 r. jeden z mieszkańców wspólnoty uczestniczący w dorocznym zebraniu powiadomił Państwa Wilk o podjęciu na tym zebraniu uchwały nr 7, na mocy której wspomniane pomieszczenie zostało przyznane innej osobie. Z kolei pismem (L.dz. 294/2008) z dnia 27.02.2008 r. Pani Dyrektor dokonała wypowiedzenia umowy najmu nie podając żadnego uzasadnienia.

Od dnia otrzymania wspomnianego pisma Pani Halina Wilk rozpoczęła korespondencję z Przewodniczącym Wspólnoty Panem Piotrem Sokołowskim, którego informuje o tym, że uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej przyznająca Państwu Wilk opisywane pomieszczenie do chwili obecnej nie została ani podważona ani anulowana, z czego wnioskować należy, że nadal pozostaje w mocy jako obowiązująca. W swoim piśmie Pani Wilk wyraźnie poinformowała Przewodniczącego Wspólnoty, że dodatkowy pokój, który wynajmują z mężem jest im niezbędny do normalnego funkcjonowania przy złym stanie zdrowia Henryka Wilka, który jest osobą po udarze mózgu, cierpiącą na chorobę Parkinsona.

Po zdiagnozowaniu przez lekarzy owej ciężkiej choroby z pokoju Pana Henryka zostały częściowo usunięte jego prace (Pan Henryk Wilk jest artystą grafikiem, wieloletnim współpracownikiem „Gazety Białostockiej”, „Gazety Współczesnej”, tygodnika „Kontrasty”, autorem ilustracji do wielu książek i wydawnictw poświęconych ziemi białostockiej i łomżyńskiej i suwalskiej) – ponad 120 grafik, oprawy, ramy, książki i inne materiały archiwalne. W to miejsce zostało wstawione specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne. Dalsze leczenie wymaga sprzętu rehabilitacyjnego np. roweru do ćwiczeń. Usunięte z pokoju Pana Henryka przedmioty oraz materace, chodziki, wózki, duże ilości środków higieny osobistej, potrzebnych do codziennego życia zostały umieszczone w pokoju wynajmowanym po byłej suszarni

W oparciu art. 31 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych z dnia 2 lutego 1994 r.:

1. Wynajmujący może wypowiedzieć najem wyłącznie z ważnej przyczyny.

2. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”. Państwo Wilk zostali poinformowani, że jedynym uzasadnieniem wypowiedzenia im tego lokalu jest ubieganie się o to pomieszczenie przez Pana Rećkę, mieszkańca I klatki schodowej budynku położonego przy ul. Skłodowskiej 7. Wskazany powód nie wydaje się być dostatecznym do tego by wypowiedzieć umowę najmu pomieszczenia użytkowanego w sposób właściwy przez okres ostatnich pięciu lat.

Na podstawie art. 32 cytowanej powyżej ustawy:

„1. Najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego wynajmujący może wypowiedzieć najem, jeżeli najemca:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal:

a) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

b) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat, o których mowa w art. 21, co najmniej przez dwa pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

3) podnajął albo oddał lokal lub jego część do odpłatnego używania bez zgody wynajmującego”.

Na podstawie posiadanych przeze mnie wiadomości Państwo Wilk czynsz za zajmowany lokal opłacali i opłacają terminowo, poza tym nie dopuścili się jakiegokolwiek z czynów wymienionych w cytowanych art. 32 ustawy na podstawie którego w sposób uzasadniony można im dokonać wypowiedzenia umowy najmu. Pan Piotr Sokołowski w piśmie z dnia 28.03. bieżącego roku zauważa, że zainteresowani do chwili obecnej nie przystosowali tego pomieszczenia na cele mieszkalne. Jednak prawdą jest to, iż nikt nie informował Państwa Wilk o takiej potrzebie, czy też konieczności, ponadto pokój ten został dostatecznie wyposażony do potrzeb osób z niego korzystających. Na podłodze została położona wykładzina, planowana jest także wymiana okna na plastikowe. Wartym odnotowania jest fakt, że wspomniane małżeństwo w swoich pismach do Wspólnoty wyraziło zgodę na spełnienie wszystkich żądanych warunków. Halina i Henryk Wilk są gotowi także wykupić pomieszczenie na własność jako dodatkowy pokój mieszkalny. W związku z powyższym zwracam się do Pani Dyrektor z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- czy podjęta przez Wspólnotę uchwała jest zgodna z ustawą o najmie lokali mieszkalnych?

- czy Wspólnota mogła podjąć uchwałę w sprawie przyznania lokalu innej osobie, jeżeli nie została uchylona poprzednia uchwała w tej samej sprawie? (uchwałę w sprawie przyznania Państwu Wilk opisywanego pomieszczenia podpisali wszyscy właściciele mieszkań, natomiast uchwałę nr 7/2008 z dnia 20.02.2008 r. podjęli właściciele nie wiadomo w jakiej liczbie, ponieważ protokół z zebrania stwierdza, że uczyniło to 62% )

- dlaczego Wspólnota nie powiadomiła zainteresowanych o zamiarze wypowiedzenia umowy i dlaczego osobom bezpośrednio zainteresowanym całą sprawą nie dano żadnej szansy na załatwienie spraw umożliwiających wykupienie tego lokalu na własność w drodze pierwszeństwa?

- dlaczego w protokole zebrania nie ma żadnych informacji czy w chwili glosowania był obecny Zarząd Wspólnoty, czy też go nie było?

- jakie było uzasadnienie wniosku o wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego?

Z poważaniem
Robert Tyszkiewicz
Poseł na Sejm RP

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.