Interwencja w sprawie wniosku Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

 Białystok, 29 grudnia 2008 r.

Biuro Poselskie
Roberta Tyszkiewicza
Posła na Sejm RP
ul. Malmeda 10
15-440 Białystok

Sz. P.
Maksymilian Celeda
Dyrektor Depratamentu
Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Ministerstwo Kultury
i Dziedzistwa Narodowego

Interwencja poselska

Działając na podstawie art. 20 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora            (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199 z póź., zm.), zwracam się do Pana Dyrektora w sprawie wniosku  Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku o dofinansowanie projektu pt: ”Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku”, nr wniosku 11.3/003, dla działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, nabór I. Wniosek ów po przeprowadzonej ocenie formalnej został przyjęty do dalszej oceny merytorycznej.

Z uwagi na  sprawowany przeze mnie mandat, który dały mi głosy i zaufanie lokalnej społeczności woj. podlaskiego a w szczególności miasta Białegostoku inwestycja, o której dofinansowanie ubiega się Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku zasługuje na moje szczególne poparcie. Zwracam się więc do Pana Dyrektora z prośbą o wnikliwe przeanalizowanie owego projektu ze względu na jego wyjątkową wagę dla społeczności nie tylko miasta Białegostoku, ale i całego regionu Podlasia.

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku jest jedyną tego rodzaju placówką w Białymstoku i regionie. Szkoli kilkuset uczniów uzdolnionych muzycznie, zarówno w trybie popołudniowym, jak i dziennym. Zapewnia nie tylko rozwój ich talentów, ale też ogólną wiedzę z zakresu szkoły średniej. Ponadto kształci uczniów nie tylko ze stolicy Podlasia, ale też gmin sąsiednich, a nawet powiatów odległych - stąd prowadzony przez szkołę internat.

Oprócz oczywistych korzyści, jakie wynikają dla każdego społeczeństwa z kształcenia osób szczególnie utalentowanych wskazać należy, że absolwenci białostockiego Zespołu Szkół to podstawa absolwentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie z filią w Białymstoku, a także przyszli muzycy, artyści, czyli kadra białostockiej filharmonii, a w przyszłości także budowanej obecnie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Dofinansowanie projektu, o które ubiega się Zespół Szkół ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania owej placówki w dotychczasowej formie. Niezwykle trudne warunki lokalowe, ciasnota panująca w pomieszczeniach dydaktycznych, socjalnych, zły stan techniczny owych lokali, zarówno w szkole jak i internacie oraz nadająca się do wyburzenia część baletowa szkoły - stanowi zagrożenie dla dalszego  funkcjonowania placówki. Budynki, które stanowią jej infrastrukturalną podstawę zostały wybudowane w latach 70-tych i w zamiarze ich twórców miały  zmieścić uczniów dwóch szkół muzycznych. Obecnie, w wyniku olbrzymiego zainteresowania kształceniem artystycznym – oraz tym, że jest to jedyna tego typu placówka w woj. podlaskim – zespół prowadzi obecnie nauczanie w ramach trzech szkół plus sekcja baletowa. Poprawienie warunków technicznych Zespołu jest wręcz niezbędne, co doskonale widać na załączonych do wniosku fotografiach oraz ich technicznym opisie.

Z uwagi na wyjątkowe znaczenie, jakie dla społeczności w regionie podlaskim ma rozwój i obecność wykształconej kadry – zwracam się do Pana Dyrektora o przychylne potraktowanie mojego listu polecającego wniosek złożony przez Zespół Szkół Muzycznych m. I. Paderewskiego w Białymstoku.

Z poważaniem

Robert Tyszkiewicz

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.