Interwencja w sprawie udziału woj. podlaskiego w wydarzeniach związanych z Prezydencją Polski w radzie UE

Białystok, 24 czerwca 2009 r.

Posłowie na Sejm RP:
Robert Tyszkiewicz

Józef Piotr Klim
Damian Raczkowski

Leszek Cieślik
Jacek Żalek

Sz. P.

Mikołaj Dowgielewicz

Pełnomocnik Rządu

do Spraw Przygotowania

Organów Administracji Rządowej

i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Historyczne wydarzenie, jakim będzie objęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011r. mobilizuje większość samorządów w kraju do starań o zaszczyt, jakim jest goszczenie na swoim terenie  urzędników najwyższego europejskiego szczebla. To ogromna nobilitacja nie tylko w skali konkretnego regionu, ale i całej Europy. Godne przyjęcie uczestników spotkań na szczeblu ministerialnym bądź eksperckim to obowiązek, ale też wyzwanie i niesłychane wyróżnienie dla władz, ale i mieszkańców regionu.

Województwo podlaskie już kilka miesięcy temu zgłosiło swój akces do współorganizowania  spotkań, konferencji i posiedzeń w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE. Pod zgłoszeniem – jako jedyni w kraju – podpisali się wspólnie Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego i gospodarz stolicy województwa – Prezydent Miasta Białegostoku.

Wszelkie formalne zobowiązania wobec Departamentu Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej UKIE – zostały dopełnione. Województwo podlaskie odwiedziła też już specjalna komisja wyjazdowa, która zapoznała się z wszystkimi zgłoszonymi obiektami konferencyjnymi, hotelowymi i bazą turystyczno-wycieczkową.

Informacje o tym, czy woj. podlaskie znajdzie się na liście regionów - gospodarzy podczas trwania Prezydencji RP  miały się znaleźć w raporcie omawiającym  kwestie przyszłych lokalizacji na potrzeby prezydencji,  który miał zostać przedstawiony Radzie Ministrów w czerwcu br. Z informacji prasowych wynika, iż nie znalazło się w nim woj. podlaskie.

Wobec powyższego z pełnym przekonaniem chcielibyśmy zarekomendować Panu  umieszczenie regionu, który jako Posłowie Sejmu RP reprezentujemy z wielką dumą, na liście gospodarzy  i organizatorów spotkań podczas Prezydencji Polski w Radzie UE.

Północno-wschodnia część Polski, którą obejmuje swoimi granicami województwo podlaskie to niezwykły nawet w skali Europy tygiel kulturowo-narodowościowy. Przekłada się to na specyficzny i niezwykle ciekawy charakter całego regionu, obejmujący zarówno style architektoniczne, działalność kulturalna i społeczną, propozycje turystyczne, czy wreszcie regionalne kulinaria, niezwykłe walory przyrodnicze i specyficzną, podlaską gościnność.

Propozycje spędzania tu czasu nie są ograniczone do jednej pory roku. Każdego miesiąca można tu zorganizować niezwykle ciekawą i profesjonalną sesję, łączącą wartości merytoryczne i pobyt w europejskich warunkach hotelowo-konferencyjnych ze zjawiskową turystyką przyrodniczo-kulturalną.  To właśnie tutaj obok kościołów i cerkwi wznoszą się tatarskie meczety i synagogi, tutaj zgodnie żyją Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy i Romowie. To także w woj. podlaskim stacjonuje król Puszczy Białowieskiej – żubr; a w trzech parkach krajobrazowych i czterech narodowych można w pełni zintegrować się z prawdziwą, nieskażoną  cywilizacyjnie naturą.

Podlaskie, to nie jednak nie tylko wycieczki po puszczy i pielgrzymki do rozmaitych religijnych sanktuariów, to także ciekawie skomponowana  baza turystyczno-konferencyjna z możliwością aktywnego wypoczynku. Kompleks żeglarsko – wodniacki w Augustowie; ośrodek narciarski w Szelmencie; całoroczne obiekty hotelowe o standardzie europejskim z bazą konferencyjna a także ośrodkami SPA, multimedialne sale wykładowe w obiektach konferencyjnych – to tylko ogólny zarys szeroko omówionego w oficjalnym zgłoszeniu zasobu woj. podlaskiego.

Dodatkowo za wielce istotny należy uznać fakt, iż stolica regionu – miasto Białystok – to niezwykle prężny ośrodek akademicki, gdzie młodzież studencka to aż jedna piąta wszystkich mieszkańców Białegostoku. To najwyższa taka średnia w kraju. I ma ona niebagatelny wpływ na funkcjonowanie nie tylko miasta, ale i całego regionu.

Podlaskie to tzw. ściana wschodnia, dla której nauka, wiedza i innowacyjne podejście do zarządzania jest szansą na cywilizacyjne odbicie. Dlatego – naszym zdaniem – organizacja spotkań eksperckich podczas prezydencji Polski w radzie UE właśnie w woj. podlaskim będzie dobitnym znakiem, iż województwa wschodnie są i dla Polski, i całej Europy regionami o niezwykle istotnym znaczeniu. Przedstawiciele najwyższych szczebli unijnej władzy obecni na podlaskiej ziemi, to dowód dla wszystkich młodych ludzi, że ich przyszłość to Polska prawdziwie europejska, otwarta, zwrócona w stronę rozwoju, nowoczesności i wielokulturowej integracji z jednoczesnym poszanowaniem wartości tożsamości lokalnych.

Nie bez znaczenia jest również najbliższe sąsiedztwo i związany z tym charakter regionu. Od wielu lat woj. podlaskie jest gospodarczo, ale też historycznie związane z Białorusią. Silna mniejszość białoruska od wieków zamieszkująca teren woj. podlaskiego jest częścią składową wielokulturowości regionu. Ścisłe połączenia gospodarcze ze wschodem przez lata stanowiły podstawę rozwoju i bytu lokalnych środowisk biznesowych. Dyskusja właśnie w takim miejscu - silnie powiązanym przez dziesięciolecia ze wschodnimi sąsiadami Polski a teraz i Unii Europejskiej - o przyszłości unijnej polityki wschodniej  to szansa na połączenie i pogodzenie przeszłości z europejskim duchem rozwoju.

Dlatego ze swojej strony deklarujemy wszelką gotowość i wsparcie dla starań władz województwa podlaskiego o organizację w naszym regionie wydarzeń związanych z Prezydencją Polski w Radzie UE. Zwracamy się jednocześnie o dogłębne przeanalizowanie oferty  woj. podlaskiego, której treść raz jeszcze umieszczamy w załączniku.

Z poważaniem
Robert Tyszkiewicz
Józef Piotr Klim

Damian Raczkowski
Leszek Cieslik

Jacek Żalek

Załączniki:

1. Kopia treści oficjalnego zgłoszenia woj. podlaskiego.

 

Do wiadomości:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  2. Podlaski Urząd Wojewódzki
  3. Prezydent Miasta Białegostoku

 

Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

Copyright © 2011-2019 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

Projekt i realizacja copyright © 2011-2019: Piotr Robert Konopelko.