Dla aktywnych

Jak założyć stowarzyszenie – krok po kroku:

Jesteś aktywny, chcesz działać publicznie, ale nie wiesz jak? Oczywiście możesz wstąpić do partii politycznej – Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju Polski (szczegóły na stronie: http://www.platforma.org/pl/)

Jeśli jednak wolisz działanie poza polityką, załóż z przyjaciółmi stowarzyszenie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.: Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.

1. Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego i uchwalają statut (przez głosowanie). Przed zwołaniem zebrania założycielskiego należy przygotować wstępny projekt statutu, a także dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji

i instytucji,

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

3) cele i sposoby ich realizacji,

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz

prawa i obowiązki członków,

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu

oraz ich kompetencje,

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,

a także warunki ważności jego uchwał,

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu,

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń, ale bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

 

2. Następnym etapem zebrania założycielskiego jest wybór władz (zarządu i komisji rewizyjnej). Wybór zarządu i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia, władze stowarzyszenia można wybrać w terminie późniejszym - po zarejestrowaniu w KRS, czyli na pierwszym walnym zebraniu już zarejestrowanego stowarzyszenia. Po co więc wybierać od razu zarząd i komisję? Ze względów praktycznych – to rozwiązanie ma bowiem tę zaletę, że nie trzeba tuż po zarejestrowaniu w KRS  zwoływać walnego zebrania, aby wybrać zarząd i komisję rewizyjną, a dodatkowo płacić za zgłoszenie zmian do KRS.

 

3. Na zebranie założycielskie należy przygotować następujące dokumenty:

- listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; numer dowodu osobistego, PESEL; własnoręczny podpis . Warto, by ta sama lista zawierała oświadczenie członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. Listę należy przygotować w dwóch egzemplarzach, które składamy w KRS. Uczestnicy zebrania podpisują oba egzemplarze.

- teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia
 • uchwała o przyjęciu statutuuchwała o wyborze komitetu założycielskiego

Ponadto można podjąć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej - komisji rewizyjnej. Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz).

 

4. Po zakończeniu zebrania założycielskiego stowarzyszenia, koniecznie trzeba złożyć wniosek rejestracyjny do KRS. Obowiązek ten należy do komitetu założycielskiego,  w związku z tym musi on wypełnić właściwe formularze oraz przygotować wymagane dokumenty i załączniki. Do wniosku trzeba dołączyć statut, listę założycieli, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

 

5. Po zarejestrowaniu w KRS stowarzyszenie:
- składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej przez co uzyska numer REGON;
- zakłada konto bankowe;
- zgłasza się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

  I już można działać.

   

  Strona jest administrowana przez pracowników biura poselskiego Roberta Tyszkiewicza w Białymstoku.
  Kopiowanie i wykorzystywanie informacji wymaga zgody biura poselskiego.

  Copyright © 2011-2023 Biuro Poselskie Roberta Tyszkiewicza.

  Projekt i realizacja copyright © 2011-2023: Piotr Robert Konopelko.